Akademia Demokracji Socjalnej - Aplikuj!

Stworzyliśmy Akademię Demokracji Socjalnej, by zaproponować ofertę edukacji politycznej dla osób zaangażowanych politycznie, społecznie i udzielających się w mediach. Naszym celem jest przywrócenie pojęcia demokracji socjalnej do debaty na temat współczesnej aktywności politycznej. Demokracja socjalna to coś więcej niż ruch polityczny socjaldemokracji. W koncepcji tej zawierają się wszystkie aspekty sprawnie funkcjonującego, włączającego systemu demokratycznego opartego na zasadach wolności, sprawiedliwości i solidarności. W ramach Akademii proponujemy uczestnikom i uczestniczkom jako punkt wyjścia dyskusję o podstawowych definicjach, wartościach i historii demokracji socjalnej w Europie i w Polsce. Kolejne cztery moduły poświęcimy wybranym dziedzinom polityki, które będą analizowane z punktu widzenia demokracji socjalnej.
Inspirujemy się wieloletnią tradycją Akademii Demokracji Socjalnej organizowanej przez centralę Fundacji im. Friedricha Eberta (FES) w Niemczech (http://www.fes-soziale-demokratie.de/) oraz doświadczeniami zagranicznych biur FES, które w ostatnich latach z powodzeniem rozwijały własne programy edukacyjne.
Chcemy, by Akademia była okazją do spotkania przedstawicieli i przedstawicielek różnych partii politycznych, ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i mediów, tak by wzmocnić istniejące oraz stworzyć nowe więzi między tymi różnymi rodzajami aktywności w życiu publicznym. Jesteśmy przekonani, że wartości demokracji socjalnej, w Polsce zbyt często lekceważone, w rzeczywistości są wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich aktorów politycznych i społecznych, których chcielibyśmy zaangażować w to przedsięwzięcie, i mogą stanowić również podstawę ich współpracy na co dzień.
ORGANIZATORZY
Akademię organizuje polskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta przy współpracy partnerów, z którymi współdziała od lat. Są to: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a (OMS Lassalle), Fundacja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Krytyka Polityczna, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID), Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analiz (ICRA) oraz Fundacja Global.Lab. Wszyscy partnerzy są zaangażowani w proces kształtowania programu Akademii oraz w proces rekrutacji uczestników i uczestniczek. W ten sposób mamy nadzieję dotrzeć z naszą ofertą do jak najszerszych kręgów zainteresowanych.
Główne cele Akademii:
·         Głębsze rozumienie i zdolność posługiwania się podstawowymi wartościami demokracji socjalnej;
·         Poszerzenie wiedzy z zakresu historycznych kontekstów oraz wielości prądów wewnątrz socjaldemokratycznego ruchu politycznego;
·         Poszerzenie wiedzy i poprawa zdolności formułowania odpowiedzi na najpilniejsze problemy społeczno-gospodarcze i polityczne z punktu widzenia demokracji socjalnej;
·         Rozwój umiejętności komunikacyjnych.
Najważniejsze zdolności i umiejętności:
Absolwent/ka Akademii:
·         rozpoznaje podstawowe wartości demokracji socjalnej i potrafi się do nich odnieść;
·         wie, jak wartości te przekładają się na praktykę (potrafi wskazać przykłady);
·         potrafi z łatwością sformułować propozycje reakcji na problemy społeczno-gospodarcze i polityczne z punktu widzenia demokracji socjalnej;
·         potrafi dyskutować na temat wartości i wyżej wymienionych rozwiązań;
·         potrafi przedstawiać swoje argumenty podczas wystąpień publicznych;
·         potrafi angażować do działania innych, nawiązywać współpracę.
PROGRAM
Akademia składa się z pięciu modułów szkoleniowych. Każdy z nich zorganizowany będzie przez FES we współpracy z jednym lub dwoma partnerami:
1.    Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność – 16-18 września 2016– OMS Lassalle
2.    Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa – 18-20 listopada 2016 – ICRA
3.    Integracja europejska, polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa – 20-22 stycznia 2017 – Amicus Europae i Global.Lab
4.    Demokracja parlamentarna i partie polityczne – 17-19 lutego 2017 – CID
5.    Demokracja i społeczeństwo polityczne – 17-19 marca 2017 – Krytyka Polityczna
Każdy moduł rozpocznie się w piątek po południu, a skończy w niedzielę po obiedzie. Akademia będzie się odbywać w hotelu/centrum konferencyjnym niedaleko Warszawy .
METODY
Uczestnicy i uczestniczki powinni rozwinąć wyżej wymienione zdolności i umiejętności poprzez:
·         aktywne metody nauczania (jak symulacje, gry, zadania indywidualne i grupowe, moderowana dyskusja);
·         wykłady i seminaria;
·         warsztaty umiejętnościowe.
Dla każdego modułu przygotowany zostanie reader zawierający zestaw lektur obowiązkowych. Wyboru tekstów dokonują organizatorzy w porozumieniu ze wszystkimi partnerami oraz prowadzącymi zajęcia. Przygotowując Akademię z punktu widzenia metod, organizatorzy współpracują z trenerami i trenerkami doświadczonymi w edukacji dorosłych. Będą oni nadzorować przebieg zajęć oraz dokonają ewaluacji każdego modułu oraz całego cyklu Akademii.
GRUPY DOCELOWE I REKRUTACJA
Akademia otwarta jest na uczestników i uczestniczki posiadających już pewne doświadczenie w działalności społecznej, politycznej lub medialnej. Nie wprowadzamy żadnych granic wiekowych, natomiast przyjmujemy zasadę, że pod względem płci nierównowaga nie może przekroczyć wartości 60/40 procent.
Zapraszamy zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń (CV i jednostronicowy list motywacyjny) przez formularz aplikacyjny. Do 18 lipca organizatorzy wyłonią 25 uczestników i uczestniczek pierwszego cyklu Akademii.

Zasady i warunki uczestnictwa w Akademii Demokracji Socjalnej
1.    W cyklu ADS uczestniczy 25 osób (gender balance 60/40)
2.    Udział w ADS jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi (w pokojach dwu- i trzy- osobowych), wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy i uczestniczki są jedynie zobowiązani pokryć koszty transportu do i z Warszawy.
3.    Obecność podczas całości wszystkich zaplanowanych modułów ADS jest obowiązkowa, a cykl kończy wręczenie certyfikatów. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, jednorazowa nieobecność nie wyklucza zaliczenia cyklu i otrzymania certyfikatu.
4.    Przed każdym z modułów z odpowiednim wyprzedzeniem rozsyłane będą teksty lektur obowiązkowych.
5.    Zajęcia odbywają się w języku polskim. W przypadku udziału wykładowców z zagranicy, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
Zasady rekrutacji:
1.    Zgłoszenia do pierwszego cyklu ADS należy wysyłać poprzez formularz na stronie do dnia 10 lipca 2016 r.
2.    Nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogów dotyczących wykształcenia czy znajomości języków obcych. Od uczestniczek i uczestników organizatorzy wymagają jedynie doświadczenia w aktywności społecznej, politycznej lub w mediach. Będzie to jedno z głównych kryteriów oceny obok listu motywacyjnego.

3.    Organizatorzy wyłonią uczestników i poinformują o rezultatach rekrutacji do 18 lipca 2016 r.
Udostępnij na Google Plus