Gajewski: Premier ma obowiązek opublikować wyrok TK

Stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które w piśmie do jego prezesa zaprezentowała Beata Kempa, nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych – dla Trybuna.eu komentuje Sebastian Gajewski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego.

Trzeba tu zwrócić uwagę na cztery kwestie. Po pierwsze, o uznaniu  sprawy za sprawę o szczególnej zawiłości lub doniosłości decyduje uznaniowo prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie wprowadza bowiem jakichkolwiek wiążących prezesa Trybunału w tym zakresie przesłanek.
Po drugie, o tym, czy sprawa zostanie rozpoznana przez Trybunał w pełnym składzie rozstrzyga jego prezes w drodze zarządzenia. Zarządzenie nie ma skutku res iudicata i z tego powodu może być w każdej chwili przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego zmienione. Oznacza to w szczególności, że zmiana składu z pełnego na pięcioosobowy odbyło się w postępowaniu w sprawie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgodnie z prawem.
Po trzecie, w żadnym wypadku nie można odnieść do postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym konstrukcji nieważności postępowania z mocy prawa. Instytucja ta jest bowiem możliwa do zastosowania jedynie w postępowaniach instancyjnych, a do takich postępowanie przez TK nie należy.
Po czwarte, Prezes Rady Ministrów nie może odmówić publikacji w Dzienniku Ustaw jakiegokolwiek aktu podlegającego ogłoszeniu w tym publikatorze. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych mówi wyraźnie, że Prezes Rady Ministrów ma obowiązek wydawania Dziennika Ustaw i wskazuje jeszcze, że czynić to ma niezwłocznie.
SEBASTIAN GAJEWSKI
Wydział Prawa i Administracji UW, współpracownik Centrum im. Ignacego Daszyńskiego


Udostępnij na Google Plus