Statut FMS

        Statut Stowarzyszenia Federacja Młodych Socjaldemokratów

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tworzy się Stowarzyszenie "Federacja Młodych Socjaldemokratów", zwane dalej "Stowarzyszeniem".

2.
3.
4.
lokalne. Osobowo
ść prawną mogą posiadać regiony za zgodą Zarzdu Głównego. 5. Koła lokalne z obszaru województwa tworzą region.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia stanowią regiony i koła

6. Stowarzyszenie moe być członkiem organizacji krajowych i midzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

 1. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

 2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o "władzach Stowarzyszenia" rozumie si

przez to organy Stowarzyszenia, organy regionów oraz organy kół lokalnych.

9. Władze Stowarzyszenia wyraają swoja wolę w drodze uchwał. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich działania, są wiążące dla władz niszego stopnia oraz członków Stowarzyszenia, których te uchwały dotycz.

10. Uchwały podejmowane są zwykłą wikszocią głosów w obecnoci co najmniej połowy członków organu uprawnionych do głosowania, chyba, e przepisy Statutu stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, e głosowania tajnego zażąda 1/4 członków danego organu obecnych na posiedzeniu. Uchwały mogzapadać w trybie obiegowym poprzez e-mail bdź wiadomość SMS.

11.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą wikszocią głosów w obecnoci co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym, e wybory na funkcję Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcych i Sekretarza Stowarzyszenia, przewodniczcych, wiceprzewodniczcych i sekretarzy regionów oraz przewodniczcych, wiceprzewodniczcych i sekretarzy kół lokalnych dokonywane są bezwzgldną wikszocią głosów.

12.Do wyborów uzupełniajcych do władz Stowarzyszenia pkt. 11 Statutu stosuje się odpowiednio.
13.Cz
łonkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez organ, który dokonał ich wyboru lub powołania. Wniosek o odwołanie moe być zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu organu lub przez jego przewodniczcego. Odwołanie członków władz nastpuje w głosowaniu tajnym bezwzgldną wikszocią głosów, w obecnoci co najmniej połowy uprawnionych. Odwołanie z funkcji delegata na Zjazd Delegatów lub zjazd regionalny jest niedopuszczalne.

14.Nie mona być jednoczenie członkiem organu uchwałodawczego, rewizyjnego lub sdowego tego samego szczebla.
15.Kadencja cz
łonków władz Stowarzyszenia trwa od dnia wyboru do dnia wyboru członków nastpnej kadencji.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

16.Celami Stowarzyszenia s:

a. propagowanie wród młodziey idei socjaldemokratycznych, wolnoci, równoci i sprawiedliwoci społecznej,
b. dzia
łanie na rzecz zwikszenia udziału ludzi młodych w yciu publicznym,
c. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umo
liwiajcych ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczestwie,

d. upowszechnianie postaw proeuropejskich wród ludzi młodych,
e. inspirowanie m
łodych do podejmowania działalnoci gospodarczej i promocja przedsibiorczoci,
f. u
łatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami midzynarodowymi, g. promocja kultury, w szczególnoci tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

 1. ochrona praw człowieka,

 2. propagowanie idei samorzdnoci wród ludzi młodych,

 3. promocja ekologii i ochrony rodowiska,

 4. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wród ludzi młodych,

17.Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez:

a. organizowanie spotka, szkole, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia;

 1. gromadzenie rodków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia;

 2. aktywne uczestnictwo w yciu publicznym RP, we współpracy z organizacjami

realizujcymi zblione cele;

d.
e.
f.
mi
dzynarodowych;
g. promocj
ę młodych, wykwalifikowanych kadr wród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem socjaldemokratycznego porzdku pastwa;

h. podejmowanie inicjatyw majcych na celu ochronę i propagowanie praw człowieka i obywatela.

prowadzenie działalnoci wydawniczej;
organizacj
ę wymiany midzynarodowej ludzi młodych;

współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i

ROZDZIAŁ III
CZ
ŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIZKI

18.Członkami Stowarzyszenia s:

 1. członkowie zwyczajni,

 2. członkowie honorowi.

19.Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.
20.Cz
łonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe być osoba w wieku od 16 do 35 lat. 21.Przyjcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia nastpuje po złoeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji pisemnej co najmniej jednego członka. Uchwałę w sprawie przyjcia w poczet członków podejmuje zarzd właciwego koła lokalnego w terminie miesica od złoenia deklaracji. Brak podjcia uchwały uznaje się za zgodę ws. przyjcia w poczet członków. Decyzja odmawiajca przyjcia w poczet członków Stowarzyszenia musi zawierać adnotację o moliwoci odwołania się do zarzdu regionu.

22.Od uchwały zarzdu koła lokalnego odmawiajcej przyjcia w poczet członków przysługuje odwołanie do zarzdu regionu w terminie 14 dni od dorczenia decyzji zarzdu koła lokalnego. Odwołanie to musi być rozpatrzone w cigu miesica od dnia jego złoenia.

23.Uchwałę w sprawie przyjcia nowych członków tworzcych nowe koło lokalne podejmuje zarzd regionu.
24. 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia zostaje osoba, która w szczególny sposób zasłuyła się działalnocią na rzecz wspierania Stowarzyszenia oraz jego celów. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarzd Główny Stowarzyszenia lub Kongres. 25.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w działalnoci Stowarzyszenia;

 2. zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,

 3. biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia po upływie 3 miesicy od

dnia uzyskania członkostwa.

26.Członkowie zwyczajni mają obowizek:

a. propagować cele Stowarzyszenia,
b. przestrzega
ć postanowień Statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
c. aktywnie uczestniczy
ć w pracach Stowarzyszenia;

 1. godnie prowadzić działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia;

 2. godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzce z wyboru;

 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

27.Członkowie nie mogą naleeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
28.Cz
łonkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a. dobrowolnego wystpienia zgłoszonego na pimie zarzdowi właciwego koła lokalnego;
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwa
ły właciwego sdu koleeskiego;
c. wykre
lenia z rejestru członków
d. 
mierci członka.

29.Wykrelenia z rejestru członków zwyczajnych koła lokalnego dokonuje zarzd koła lokalnego po przekroczeniu 35 roku ycia.
30.Zawieszenie cz
łonkostwa nastpuje:

a. na wniosek zainteresowanego zgłoszony na pimie zarzdowi właciwego koła lokalnego na okres nie dłuszy niż rok,

 1. na mocy uchwały właciwego sdu koleeskiego,

 2. w trybie okrelonym w pkt. 36.

31.W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z obowizku uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
32.Rejestr cz
łonków prowadzą zarzdy regionów w oparciu o potwierdzone przez przewodniczcych kół lokalnych kopie deklaracji członkowskich przekazywane zarzdowi przez zarzdy kół lokalnych w terminie 14 dni od przyjcia uchwały w sprawie przyjcia w poczet członków. Po przekroczeniu 14 dni zarzd regionu moe uniewanić złoone deklaracje.

33.Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia, postpowanie w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia członek moe być ukarany przez sd koleeski.
34.S
d koleeski moe orzekać wobec członków nastpujce kary:

 1. upomnienie,

 2. nagana,

 3. pozbawienie pełnionej funkcji,

 4. zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesicy,

 5. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę członkostwa we władzach stowarzyszenia.

35.Władze Stowarzyszenia są zobowizane do niezwłocznego wykonania prawomocnej uchwały sdu koleeskiego.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE KRAJOWE

36.Organami Krajowymi Stowarzyszenia s:

 1. Kongres,

 2. Rada Krajowa,

 3. Zarzd Główny,

 4. Krajowa Komisja Rewizyjna,

 5. Krajowy Sd Koleeski,

37.Kongres jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
38. Kongres w trybie zwyczajnym zwo
łuje Zarzd Główny na co najmniej 1 miesic przed planowanym terminem Kongresu. Kongres zwołany w trybie zwyczajnym odbywa się nie wczeniej niż po upływie 22 miesica i nie póniej niż przed upływem 30 miesica od poprzedniego Kongresu zwołanego w trybie zwyczajnym.
39. Kongres w trybie nadzwyczajnym jest zwo
ływany przez Zarzd Główny za zgodą Rady Krajowej w celu rozpatrzenia konkretnych spraw, podanych we wniosku o zwołanie Kongresu. Z inicjatywą zwołania Kongresu w trybie nadzwyczajnym moe wystpić Rada Krajowa, Zarzd Główny, Krajowa Komisja Rewizyjna lub zarzdy co najmniej 1/3 regionów. Kongres w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie póniej niż 2 miesice od wyraenia zgody przez Radę Krajow, przy czym Rada Krajowa ma miesic na rozpatrzenie wniosku. Po upływie tego okresu Zarzd Główny zwołuje Kongres w trybie nadzwyczajnym.
40.Zarz
d Główny zwołuje Kongres w trybie nadzwyczajnym, bez zgody Rady Krajowej w przypadku koniecznoci:

a. Wyboru Przewodniczcego Stowarzyszenia,
b. Konieczno
ci uzupełnienia składu Rady Krajowej o co najmniej 1/5 składu pochodzcego z wyboru,
c. Konieczno
ci uzupełnienia składu Krajowej Komisji Rewizyjnej o co najmniej 4/7 składu,
d. Konieczno
ci uzupełnienia składu Krajowego Sdu Koleeskiego o co najmniej 5/9 składu.

41.Delegatów na Kongres w proporcji ustalonej przez Radę Krajową wybierają Zjazdy Regionalne.

42.Delegatami na Kongres zwołany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani przez zjazdy regionalne na ostatni Kongres zwołany w trybie zwyczajnym oraz członkowie Organów Krajowych Stowarzyszenia.
43.Informacje o Kongresie rozsy
ła delegatom oraz regionom Zarzd Główny na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym terminem Kongresu. W przypadku zwołania Kongresu w trybie nadzwyczajnym informacje powinny być rozesłane na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym Kongresem.

44.Kongres:

 1. uchwala Statut Stowarzyszenia,

 2. uchwala program i kierunki działania Stowarzyszenia,

 3. wybiera ze swojego grona Przewodniczcego Stowarzyszenia;

 4. wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczcych, Sekretarza FMS oraz

Sekretarza do Spraw Midzynarodowych;
e. wybiera ze swojego grona Rad
ę Krajow, 3 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 3 członków Krajowego Sadu Koleeskiego.
f. Ustala liczb
ę członków Rady Krajowej i liczbę Wiceprzewodniczcych z zastrzeeniem art. 47 lit. p.;
g. uchwala swój regulamin;
h. rozpatruje kadencyjne sprawozdania Rady Krajowej, Zarz
du Głównego, Krajowego Sdu Koleeskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udziela Zarzdowi Głównemu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
i. podejmuje uchwa
łę o rozwizaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia;
j. rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa
ły w sprawach przedstawionych przez władze Stowarzyszenia oraz przez delegatów.

45. Posiedzenie Rady Krajowej zwołuje przewodniczcy Stowarzyszenia co najmniej raz na pół roku lub zawsze na wniosek 1/3 członków Rady Krajowej.
46. W sk
ład Rady krajowej wchodz:

 1. Przewodniczcy Stowarzyszenia;

 2. wiceprzewodniczcy Stowarzyszenia;

 3. Sekretarz Stowarzyszenia;

 4. Sekretarz do spraw Midzynarodowych Stowarzyszenia;

 5. Przewodniczcy Regionów,

 6. Członkowie Rady Krajowej wybrani przez Kongres Krajowy FMS ze swojego

grona.

47.Rada Krajowa:
a. uchwala szczegó
łowe programy działania Stowarzyszenia stanowice rozwinicie programu uchwalonego przez Kongres,

b. ustala liczbę członków Zarzdu Głównego, wybiera i odwołuje członków Zarzdu Głównego i Skarbnika Krajowego;
c. zezwala na zwo
łanie Kongres w trybie nadzwyczajnym;

 1. uchwala kalendarz wyborczy i zasady wyboru delegatów na Kongres;

 2. ustala zasady wyboru członków rad regionalnych stosowanie do liczby członków

regionu;

 1. ustala zasady polityki finansowej Stowarzyszenia,

 2. uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia,

 3. uchwala swój regulamin,

 4. zatwierdza regulaminy Zarzdu Głównego, komisji rewizyjnych i sdów

koleeskich oraz regionów,
j. powo
łuje i odwołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji okrelonych zada;
k. zatwierdza przedstawione przez Przewodnicz
cego Stowarzyszenia sprawozdanie kadencyjne Zarzdu Głównego i Rady Krajowej;
l. podejmuje uchwa
ły o wstpieniu i wystpowaniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i midzynarodowych oraz upowania Zarzd Główny do wystpowania o członkostwo w tych organizacjach,
m. w uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarz
du Głównego dokooptowuje nie wicej niż pięć osób do swego składu;
n. rozpatruje odwo
łania od uchwał Zarzdu Głównego podjtych w trybie pkt. 42 Statutu,
o. podejmuje uchwa
ły w sprawach innych wniesionych przez Zarzd Główny lub członków Rady Krajowej;
u. Powo
łuje i odwołuje, na wniosek Sekretarza do spraw Midzynarodowych, 5 członków Sekretariatu Midzynarodowego;
p. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodnicz
cego Stowarzyszenia, dokooptowuje nie wicej niż 2 Wiceprzewodniczcych.

48.Uchwały Rady Krajowej zapadają w obecnoci co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą wikszocią głosów, z wyjtkiem sytuacji okrelonych w Statucie. Uchwały.
49.Przewodnicz
cy Stowarzyszenia:

a.
b.
c.
pracami;
d. zwo
łuje posiedzenia Zarzdu Głównego, proponuje porzdek obrad oraz kieruje jego pracami;

e. moe upowaniać innych członków Zarzdu Głównego do reprezentowania Stowarzyszenia w okrelonym zakresie;

kieruje Stowarzyszeniem,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewn
trz;

zwołuje posiedzenia Rady Krajowej, proponuje porzdek obrad oraz kieruje jej

f. przedstawia Kongresowi kadencyjne sprawozdanie Zarzdu Głównego i Rady Krajowej.
g. W przypadku wakatu na funkcji przewodnicz
cego stowarzyszenia, jego obowizki pełni wiceprzewodniczcy krajowy wybrany przez Zarzd Główny sporód grona wiceprzewodniczcych krajowych.

50.W skład Zarzdu Głównego wchodz:
a. Przewodnicz
cy Stowarzyszenia,
b. Wiceprzewodnicz
cy i Sekretarz Stowarzyszenia,
c. Sekretarz do spraw Mi
dzynarodowych,
d. cz
łonkowie Zarzdu Głównego wybrani przez Radę Krajową ze swojego grona, e. Skarbnik Krajowy wybrany przez Radę Krajow.

51. Posiedzenia Zarzdu Głównego zwołuje przewodniczcy Stowarzyszenia co najmniej raz na trzy miesice lub w przecigu dwóch tygodni na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarzdu Głównego.

52.Zarzd Główny:

a. zapewnia realizację uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej;
b. zajmuje stanowiska w sprawach b
dcych przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,

c.
d.
zada
;
e.
dokooptowanie nie wi
cej niż piciu osób bdcych co najmniej pół roku członkami Stowarzyszenia do Rady Krajowej w czasie kadencji;
f. koordynuje bie
żącą działalność Stowarzyszenia;
g. zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez Przewodnicz
cego Stowarzyszenia;
h. opracowuje regulamin prac Zarz
du Głównego, ze szczególnym uwzgldnieniem zadań Wiceprzewodniczcych Stowarzyszenia, Sekretarza Generalnego i Skarbnika Krajowego.
i. podejmuje decyzje w formie uchwa
ły w sprawach Stowarzyszenia, które nie zostały zastrzeone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

53. 1. Sekretariat do spraw Midzynarodowych koordynuje działalność organizacji w zakresie współpracy midzynarodowej.
2. Pracami Sekretariatu Mi
dzynarodowego kieruje Sekretarz do spraw Midzynarodowych.

3. W skład Sekretariatu Midzynarodowego wchodz:

zwołuje Zjazd Delegatów,
powo
łuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji okrelonych

w uzasadnionych przypadkach wystpuje do Rady Krajowej z wnioskiem o

 1. Sekretarz do spraw Midzynarodowych,

 2. 5 członków powołanych przez Radę Krajow

54.Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

55. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków. Wybiera ona ze swojego grona przewodniczcego.

56.Krajowa Komisja Rewizyjna:

a. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalnoci organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzgldnieniem działalnoci finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia Radzie Krajowej i Zarzdowi Głównemu;
b. wyst
puje do Rady Krajowej i Zarzdu Głównego z wnioskami pokontrolnymi;

c. kieruje wnioski do Krajowego Sdu Koleeskiego w razie stwierdzenia naruszenia Statutu;
d. wyst
puje na Zjedzie Delegatów z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Głównemu;

e. kontroluje działalność Zarzdu Głównego z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek Rady Krajowej, Zarzdu Głównego, Krajowego Sdu Koleeskiego, lub co najmniej 1/3 zarzdów regionów;
f. kontroluje dzia
łalność regionów z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek Rady Krajowej, Zarzdu Głównego, Krajowego Sdu Koleeskiego, regionalnej komisji rewizyjnej, zarzdu regionu, lub co najmniej 1/3 zarzdów kół lokalnych wchodzcych w skład regionu;

g. wystpuje do Zarzdu Głównego z wnioskiem o zwołanie Kongresu w trybie nadzwyczajnym.

57.Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesicy, jej członkowie mają dostp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. 58.Szczegółowy tryb prac komisji rewizyjnych okrela regulamin uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Radę Krajow.

59. W skład Krajowego Sadu Koleeskiego wchodzi 5 członków. Wybiera on ze swojego grona przewodniczcego.
60.Krajowy S
d Koleeski rozpatruje:

 1. odwołania od decyzji regionalnych sdów koleeskich,

 2. spory kompetencyjne pomidzy władzami Stowarzyszenia,

 3. wnioski o wykładnie Statutu,

 4. wnioski o stwierdzenie niewanoci uchwał władz Stowarzyszenia,

 5. wnioski o stwierdzenie działalnoci władz Stowarzyszenia za sprzeczną ze

Statutem.

61.Wszczcie postpowania przed Krajowym Sdem Koleeskim nastpuje na wniosek:

a. kadego członka lub organu Stowarzyszenia w przypadku okrelonym w punkcie 60 c), d),e),
b. zainteresowanego cz
łonka lub organu w przypadku okrelonym w punkcie 60 a), b).

62.Krajowy Sd Koleeski wszczyna postpowanie w przecigu miesica od wpłynicia wniosku. Jeeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka Krajowego Sdu Koleeskiego lub brał on udział w rozpatrywaniu tej sprawy w pierwszej instancji jest on wyłączony na czas postpowania z jego prac.

63.Krajowy Sd Koleeski rozpatruje wniosek i wydaje uchwałę w sprawie nie póniej niż na dwa miesice od wszczcia postpowania.
64. Uchwa
ły Krajowego Sadu Koleeskiego zapadają w obecnoci co najmniej połowy członków.

65.Szczegółowy tryb prac sdów koleeskich okrela regulamin uchwalony przez Krajowy Sd Koleeski i zatwierdzony przez Radę Krajow.

ROZDZIAŁ V REGIONY

66.Organami regionu s:

 1. zjazd regionalny,

 2. rada regionalna,

 3. zarzd regionu,

 4. regionalna komisja rewizyjna,

 5. regionalny sd koleeski.

67.Siedzibą regionu jest miasto bdce siedzibą władz samorzdowych województwa, chyba, e właciwy zjazd regionalny postanowi inaczej uchwałą podjta wikszocią 2/3 głosów w obecnoci co najmniej połowy delegatów.
68.Zjazd regionalny jest zwo
ływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

69.Zjazd regionalny w trybie zwyczajnym zwołuje zarzd regionu na co najmniej 2 miesice przed planowanym terminem zjazdu regionalnego.
70.Zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym jest zwo
ływany przez zarzd regionu za zgodą rady regionalnej w celu rozpatrzenia konkretnych spraw podanych we wniosku o zwołanie zjazdu regionalnego. Z inicjatywą zwołania zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym moe wystpić Zarzd Główny, rada regionalna, zarzd regionu, regionalna komisja rewizyjna lub zarzdy co najmniej 1/3 kół lokalnych wchodzcych w skład regionu. Zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie póniej niż 2

miesice od wyraenia zgody przez radę regionaln, przy czym rada regionalna ma miesic na rozpatrzenie wniosku. Po upływie tego okresu zarzd regionu zwołuje zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym.
71.Zarz
d regionalny zwołuje zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym, bez zgody rady regionalnej w przypadku

a. koniecznoci wyboru przewodniczcego regionu,
b. konieczno
ci uzupełnienia składu rady regionalnej o co najmniej 1/5 składu pochodzcego z wyboru,
c. konieczno
ci uzupełnienia składu regionalnej komisji rewizyjnej o co najmniej 3/5 składu,
d. konieczno
ci uzupełnienia składu regionalnego sdu koleeskiego o co najmniej 3/5 składu,

72. Delegatów na zjazd regionalny w proporcji ustalonej przez radę regionalną wybierają walne zebrania członków kół lokalnych.
73. Delegatami na zjazd regionalny zwo
łany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani przez walne zebrania członków na ostatni zjazd regionalny zwołany w trybie zwyczajnym oraz członkowie organów regionu.

74.Informacje o zjedzie regionalnym rozsyła kołom lokalnym i delegatom zarzd regionu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zjazdu regionalnego. W przypadku zwołania zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym informacje powinny być rozesłane na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zjazdem regionalnym. 75.Zjazd regionalny:

a. b. c. d. e. f.

uchwala regulamin regionu,
wybiera delegatów na Kongres,
uchwala program i kierunki dzia
łania Stowarzyszenia w regionie, wybiera przewodniczcego regionu ze swojego grona,
wybiera wiceprzewodnicz
cych i sekretarza ze swojego grona,

wybiera ze swojego grona członków rady regionalnej,

g.
cz
łonków regionalnego sdu koleeskiego,
h. uchwala swój regulamin,
i. rozpatruje kadencyjne sprawozdania, zarz
du regionu, regionalnego sdu koleeskiego i regionalnej komisji rewizyjnej oraz udziela zarzdowi regionu absolutorium na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej,
j. rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa
ły w sprawach przedstawionych przez organy regionu oraz przez delegatów.
76.Cz
łonkami rady regionalnej s:

Wybiera ze swojego grona 3 członków regionalnej komisji rewizyjnej oraz 3

 1. członkowie wybrani przez zjazd regionalny,

 2. przewodniczcy regionu,

 3. sekretarz regionu i wiceprzewodniczcy regionu,

 4. przewodniczcy kół lokalnych,

 5. członkowie dokooptowani zgodnie z punktem 75 j) z tym, e liczba

dokooptowanych członków nie moe być wiksza niż 1/10 członków, o których mowa ppkt. f).

77. Posiedzenia rady regionalnej zwołuje przewodniczcy regionu co najmniej raz na pół roku lub zawsze na wniosek 1/3 członków rady regionalnej.
78.Rada regionalna:

a. uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia w regionie, stanowice rozwinicie programu uchwalonego przez zjazd regionalny,
b. ustala liczb
ę członków zarzdu regionu, wybiera i odwołuje członków zarzdu regionu i skarbnika regionu,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
zada
,
i.
kadencyjne zarz
du regionu i rady regionalnej,
j. na wniosek zarz
du regionu dokooptowuje członków do swojego składu.
k. podejmuje uchwa
ły w innych sprawach wniesionych przez zarzd regionu lub członków rady regionalnej.

79.Uchwały rady regionalnej zapadają w obecnoci co najmniej połowy jej członków. 80.Przewodniczcy regionu:

 1. kieruje pracami regionu,

 2. reprezentuje region,

 3. zwołuje posiedzenia rady regionalnej, proponuje porzdek obrad oraz kieruje jego

pracami,
d. zwo
łuje posiedzenia zarzdu regionu, proponuje porzdek obrad oraz kieruje jego pracami,
e. mo
e upowanić innych członków zarzdu regionu do reprezentowania regionu w okrelonym zakresie,
f. przedstawia zjazdowi regionalnemu kadencyjne sprawozdanie zarz
du regionu.

zezwala na zwołanie zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym,
uchwala kalendarz wyborczy i zasady wyboru delegatów na zjazd regionalny, ustala zasady polityki finansowej regionu,

uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia w regionie,
zatwierdza regulaminy kó
ł lokalnych,
powo
łuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji okrelonych

zatwierdza przedstawione przez przewodniczcego regionu sprawozdanie

g. W przypadku wakatu na funkcji przewodniczcego regionu, jego obowizki pełni wiceprzewodniczcy regionu wybrany przez Zarzd Regionu sporód grona wiceprzewodniczcych regionu.

81.W skład zarzdu regionu wchodz:

 1. przewodniczcy regionu,

 2. wiceprzewodniczcy i sekretarz regionu,

 3. członkowie wybrani przez radę regionalną ze swojego grona,

 4. skarbnik regionu

82. Posiedzenia Zarzdu Regionu zwołuje przewodniczcy regionu co najmniej raz na trzy miesice lub zawsze na wniosek 1/3 członków Zarzdu Regionu.
83.Zarz
d regionu w szczególnoci:

 1. zapewnia realizację uchwał zjazdu regionalnego i rady regionalnej,

 2. zwołuje zjazd regionalny,

 3. zajmuje stanowiska w sprawach bdcych przedmiotem zainteresowania regionu,

 4. powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji okrelonych

zada,

 1. tworzy i rozwizuje koła lokalne,

 2. w uzasadnionych przypadkach wystpuje do rady regionalnej z wnioskiem o

dokooptowanie członków rady regionalnej w czasie swojej kadencji, g. koordynuje bieżącą działalność regionu,

h.
regionu,
i. informuje ko
ła lokalne o bieżącej działalnoci władz Stowarzyszenia.

zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez przewodniczcego

84.Regionalna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym regionu.
85. W sk
ład regionalnej komisji rewizyjnej wchodzi 3 członków. Wybierana ona ze swojego grona przewodniczcego.
86.Regionalna komisja rewizyjna:

a. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalnoci organów regionu, ze szczególnym uwzgldnieniem działalnoci finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia radzie regionalnej i zarzdowi regionu,
b. wyst
puje do rady regionalnej i zarzdu regionu z wnioskami pokontrolnymi,

c. kieruje wnioski do regionalnego sdu koleeskiego w razie stwierdzenia naruszenia Statutu,
d. wyst
puje na zjedzie regionalnym z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustpujcemu zarzdowi regionu,

e. kontroluje działalność regionu z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek rady regionalnej, zarzdu regionu, regionalnego sdu koleeskiego, lub co najmniej 1/3 zarzdów kół lokalnych wchodzcych w skład regionu,
f. wyst
puje do zarzdu regionu z wnioskiem o zwołanie zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym,

g. kontroluje działalność kół lokalnych z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek rady regionalnej, zarzdu regionu, regionalnego sdu koleeskiego, komisji rewizyjnej koła, zarzdu koła, lub co najmniej 1/3 członków koła lokalnego.
87.Posiedzenia regionalnej komisji rewizyjnej odbywaj
ą się nie rzadziej niż raz na sześć miesicy, jej członkowie mają dostp do wszystkich dokumentów regionu.

88. W skład regionalnego sdu koleeskiego wchodzi 3 członków. Wybiera on ze swojego grona przewodniczcego.
89.Regionalny s
d koleeski rozpatruje przypadki naruszenia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

90.Wszczcie postpowania przed regionalnym sdem koleeskim nastpuje na wniosek kadego członka lub władz Stowarzyszenia.
91.Regionalny s
d koleeski wszczyna postpowanie w przecigu miesica od wpłynicia wniosku. Jeeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka regionalnego sdu koleeskiego jest on wyłączony na czas postpowania z jego prac.

92.Regionalny sd koleeski rozpatruje wniosek i wydaje uchwałę w sprawie nie póniej niż w dwa miesice od wszczcia postpowania.
93.Przewodnicz
cy regionu jest zobowizany raz na rok przesłać Zarzdowi Głównemu:

 1. sprawozdanie finansowe,

 2. aktualną listę członków wraz z informacją o stanie opłacenia składek,

 3. aktualne dane członków organów regionu,

 4. sprawozdanie z działalnoci regionu.

ROZDZIAŁ VI KOŁA LOKALNE

94. Koło lokalne jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, która tworzy minimum 3 członków. W kadym powiecie moe istnieć tylko jedno koło lokalne.
95. Za zgod
ą zarzdu koła lokalnego mona utworzyć gminny lub dzielnicowy oddział stowarzyszenia. Oddział stowarzyszenia tworzy minimum 3 członków z terenu jednej gminy lub dzielnicy w przypadku powiatów grodzkich. Koordynatora oddziału wyznacza zarzd koła lokalnego. Na terenie jednej gminy lub dzielnicy nie moe działać wicej niż jedne oddział.

96.Powstanie koła lokalnego zatwierdza zarzd regionu na wniosek przedstawiciela osób tworzcych koło lokalne zawierajcy:

a. listę co najmniej 3 członków tworzcych koło lokalne z podaniem ich imion, nazwisk, dat urodzenia, adresów zamieszkania, numerów telefonu i adresów mailowych, b. protokół zebrania załoycielskiego koła lokalnego.

97.Zarzd regionu rozpatruje wniosek na najbliszym od chwili otrzymania wniosku posiedzeniu, jednak nie póniej niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zarzd regionu odmawia zatwierdzenia powstania koła lokalnego, jeeli wniosek zawiera uchybienia formalne lub z innych uzasadnionych powodów. W takim przypadku Zarzd Regionu zwraca wniosek z wyszczególnieniem uchybień lub powodów odmowy zatwierdzenia powstania koła. Wnioskodawca ma prawo odwołania się do rady regionalnej, który podejmuje ostateczną decyzję po wysłuchaniu stron na najbliszym posiedzeniu.

98.Koło lokalne moe zostać rozwizane uchwałą zarzdu regionu w przypadku:

a. zmniejszenia się liczby członków do mniej niż 3 osób w okresie dłuszym niż 3 miesice,
b. stwierdzenia przez Krajowy S
d Koleeski o działalnoci koła za sprzeczną ze Statutem.

99.W przypadku okrelonym w punkcie 98 pozostali członkowie powinni niezwłocznie złoyć swe deklaracje członkowskie w dowolnym istniejcym kole lokalnym Stowarzyszenia. Kołu lokalnemu przysługuje w cigu miesica od dnia otrzymania na pimie uchwały o rozwizaniu odwołanie do rady regionalnej, która rozpatruje sprawę na najbliszym posiedzeniu.

100.Organami koła lokalnego s:

 1. walne zebranie członków,

 2. rada koła

 3. zarzd koła,

101.Rada koła lokalnego:

a. uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia w powiecie,
b. ustala liczb
ę członków zarzdu koła lokalnego, wybiera i odwołuje członków zarzdu koła lokalnego i skarbnika koła lokalnego,
c. zezwala na zwo
łanie zjazdu walnego w trybie nadzwyczajnym,

 1. uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia w powiecie,

 2. powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji okrelonych

zada,

f. zatwierdza przedstawione przez przewodniczcego koła sprawozdanie kadencyjne zarzdu koła lokalnego i rady koła lokalnego,
g. na wniosek zarz
du koła lokalnego dokooptowuje członków do swojego składu,

102.Zarzd koła lokalnego zobowizany jest do zwołania walnego zebrania członków koła lokalnego raz na 6 miesicy lub zawsze na wniosek co najmniej 1/3 członków koła lokalnego. Informacje o zebraniu informuje członków koła lokalnego zarzd koła co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem.

103.Walne zebranie członków:

 1. wybiera delegatów na zjazd regionalny,

 2. wybiera przewodniczcego koła lokalnego,

 3. wybiera sekretarza i wiceprzewodniczcych koła lokalnego

 4. ustala liczbę członków rady koła lokalnego,

 5. wybiera radę koła lokalnego,

 6. rozpatruje kadencyjne sprawozdania z działalnoci koła lokalnego oraz udziela

absolutorium ustpujcemu zarzdowi,
g. wyst
puje z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
h. podejmuje uchwa
ły we wszystkich sprawach koła lokalnego oraz rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez organy koła lub przez członków koła,

 1. uchwala regulamin koła lokalnego,

 2. podejmuje uchwałę o rozwizaniu koła lokalnego,

 3. ustala obowizujcą składkę członkowską dla członków koła lokalnego.

104.Uchwały walnego zebrania członków zapadają w obecnoci co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków koła lokalnego, z wyjtkiem uchwały, o której mowa w pkt. 105 j), która zapada wikszocią 2/3 głosów w obecnoci co najmniej połowy członków koła.
105. Posiedzenia zarz
du koła lokalnego zwołuje przewodniczcy koła lokalnego co najmniej raz na trzy miesice lub zawsze na wniosek co najmniej 1/3 członków zarzdu koła lokalnego.

106. Rada koła.
107.Zarz
d koła lokalnego w szczególnoci:

 1. zwołuje walne zebranie członków,

 2. zapewnia realizację uchwał walnego zebrania członków,

 3. zajmuje stanowiska w sprawach bdcych przedmiotem zainteresowania koła,

 4. informuje członków koła lokalnego o działalnoci koła lokalnego i organów

Stowarzyszenia,
e. organizuje dzia
łalność koła lokalnego,
f. zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez przewodnicz
cego koła.

g. podejmuje decyzje w sprawach koła, które nie zostały zastrzeone do kompetencji innych organów koła.

108.Przewodniczcy koła lokalnego:

a.
b.
c.
pracami,
d. mo
e upowanić innych członków zarzdu koła do reprezentowania koła w okrelonym zakresie,

przedstawia walnemu zebraniu członków kadencyjne sprawozdanie zarzdu koła.

109. Przewodniczcy koła lokalnego jest zobowizany raz w roku przesłać zarzdowi regionu:

 1. sprawozdanie finansowe,

 2. aktualną listę członków wraz z informacją o stanie opłacenia składek,

 3. aktualne dane członków organów koła,

 4. sprawozdanie z działalnoci koła lokalnego.

110.Kadencja organów koła lokalnego trwa dwa lata.
111. Sprawy nie obj
te Statutem okrela regulamin koła lokalnego. Regulamin zatwierdza Zarzd Regionalny.

ROZDZIAŁ VII
MAJ
TEK STOWARZYSZENIA

112.ródłami powstawania majtku Stowarzyszenia s:

 1. składki członkowskie,

 2. dochody z majtku,

 3. darowizny i dotacje,

 4. spadki,

 5. dochody z ofiarnoci publicznej,

 6. dochody z działalnoci gospodarczej,

 7. inne wpływy.

113.Do składania owiadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Przewodniczcy Stowarzyszenia i Skarbnik Krajowy działajcy wspólnie, bdź Sekretarz Generalny i Skarbnik Krajowy działajcy wspólnie. W regionach

kieruje kołem, reprezentuje koło,

zwołuje posiedzenia zarzdu koła, proponuje porzdek obrad oraz kieruje jego

posiadajcych osobowość prawną są to odpowiednio Przewodniczcy Regionu i Skarbnik Regionu bdź Sekretarz Regionu i Skarbnik Regionu.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWI
ZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

114.Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwizanie Stowarzyszenia moe wystpi:

 1. Rada Krajowa,

 2. Krajowa Komisja Rewizyjna,

 3. Zarzd Główny,

 4. zarzdy co najmniej 1/3 regionów.

115. Statutu i jego zmiany oraz rozwizanie Stowarzyszenia uchwalane są przez Kongres Krajowy wikszocią 2/3 głosów w obecnoci co najmniej 1/2 delegatów.
116.W razie podj
cia uchwały o rozwizaniu Stowarzyszenia Zjazd Delegatów powołuje komisję likwidacyjn, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Zjazd Delegatów moe wskazać organizację lub instytucj, na rzecz której przejdzie majtek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postpowania likwidacyjnego.

Udostępnij na Google Plus