Statut FMS

          Statut Stowarzyszenia Federacja Młodych Socjaldemokratów

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Tworzy się Stowarzyszenie "Federacja Młodych Socjaldemokratów", zwane dalej "Stowarzyszeniem".
2.         Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3.         Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
4.         Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia stanowią regiony i koła lokalne. Osobowość prawną mogą posiadać regiony za zgodą Zarządu Głównego.
5.         Koła lokalne z obszaru województwa tworzą region.
6.         Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
7.         Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
8.         Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o "władzach Stowarzyszenia" rozumie się przez to organy Stowarzyszenia, organy regionów oraz organy kół lokalnych.
9.         Władze Stowarzyszenia wyrażają swoja wolę w drodze uchwał. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich działania, są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków Stowarzyszenia, których te uchwały dotyczą.
10. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organu uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że głosowania tajnego zażąda 1/4 członków danego organu obecnych na posiedzeniu. Uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym poprzez e-mail bądź wiadomość SMS.
11.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym, że wybory na funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Stowarzyszenia, przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy regionów oraz przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy kół lokalnych dokonywane są bezwzględną większością głosów.
12.Do wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia pkt. 11 Statutu stosuje się odpowiednio.
13.Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez organ, który dokonał ich wyboru lub powołania. Wniosek o odwołanie może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu organu lub przez jego przewodniczącego. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Odwołanie z funkcji delegata na Zjazd Delegatów lub zjazd regionalny jest niedopuszczalne.
14.Nie można być jednocześnie członkiem organu uchwałodawczego, rewizyjnego lub sądowego tego samego szczebla.
15.Kadencja członków władz Stowarzyszenia trwa od dnia wyboru do dnia wyboru członków następnej kadencji.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

16.Celami Stowarzyszenia są:

a.         propagowanie wśród młodzieży idei socjaldemokratycznych, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej,
b.         działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
c.         pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
d.         upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
e.         inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej i promocja przedsiębiorczości,
f.          ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
g.         promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
h.         ochrona praw człowieka,
i.          propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,
j.          promocja ekologii i ochrony środowiska,
k.         promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,

17.Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a.         organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia;
b.         gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia;
c.         aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele;
d.         prowadzenie działalności wydawniczej;
e.         organizację wymiany międzynarodowej ludzi młodych;
f.          współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
g.         promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem socjaldemokratycznego porządku państwa;
h.         podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę i propagowanie praw człowieka i obywatela.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

18.Członkami Stowarzyszenia są:
a.         członkowie zwyczajni,
b.         członkowie honorowi,

19.Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.
20.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 35 lat. 21.Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji pisemnej co najmniej jednego członka. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje zarząd właściwego koła lokalnego w terminie miesiąca od złożenia deklaracji. Brak podjęcia uchwały uznaje się za zgodę ws. przyjęcia w poczet członków. Decyzja odmawiająca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia musi zawierać adnotację o możliwości odwołania się do zarządu regionu.
22.Od uchwały zarządu koła lokalnego odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do zarządu regionu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
zarządu koła lokalnego. Odwołanie to musi być rozpatrzone w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia.
23.Uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków tworzących nowe koło lokalne podejmuje zarząd regionu.

24.Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne wybrane przez Radę Krajową na podstawie regulaminu przygotowanego przez Zarząd Krajowy.
27.Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.         uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
b.         zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
c.         biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania członkostwa.

25.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.         propagować cele Stowarzyszenia,
b.         przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
c.         aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;
d.         godnie prowadzić działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia;
e.         godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru;
f.          dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

26. Członkiem honorowym Stowarzyszenia zostaje osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się działalnością na rzecz wspierania Stowarzyszenia oraz jego celów. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia lub Kongres. 

27.Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
28.Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a.         dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi właściwego koła
lokalnego;
b.         wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały właściwego sądu koleżeńskiego;
c.         wykreślenia z rejestru członków
d.         śmierci członka.

29.Wykreślenia z rejestru członków zwyczajnych koła lokalnego dokonuje zarząd koła lokalnego po przekroczeniu 35 roku życia.
30.Zawieszenie członkostwa następuje:

a.         na wniosek zainteresowanego zgłoszony na piśmie zarządowi właściwego koła lokalnego na okres nie dłuższy niż rok,
b.         na mocy uchwały właściwego sądu koleżeńskiego,
c.         w trybie określonym w pkt. 36.

31.W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
32.Rejestr członków prowadzą zarządy regionów w oparciu o potwierdzone przez przewodniczących kół lokalnych kopie deklaracji członkowskich przekazywane zarządowi przez zarządy kół lokalnych w terminie 14 dni od przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków. Po przekroczeniu 14 dni zarząd regionu może unieważnić złożone deklaracje.
33.Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia, postępowanie w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia członek może być ukarany przez sąd koleżeński.
34.Sąd koleżeński może orzekać wobec członków następujące kary:

a.         upomnienie,
b.         nagana,
c.         pozbawienie pełnionej funkcji,
d.         zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
e.         wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę członkostwa we władzach stowarzyszenia.

35.Władze Stowarzyszenia są zobowiązane do niezwłocznego wykonania prawomocnej uchwały sądu koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KRAJOWE

36.Organami Krajowymi Stowarzyszenia są:

a.         Kongres,
b.         Rada Krajowa,
c.         Zarząd Główny,
d.         Krajowa Komisja Rewizyjna,
e.         Krajowy Sąd Koleżeński,

37.Kongres jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
38.Kongres w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Główny na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem Kongresu. Kongres zwołany w trybie zwyczajnym odbywa się nie wcześniej niż po upływie 22 miesiąca i nie później niż przed upływem 30 miesiąca od poprzedniego Kongresu zwołanego w trybie zwyczajnym.
39. Kongres w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Zarząd Główny za zgodą Rady Krajowej w celu rozpatrzenia konkretnych spraw, podanych we wniosku o zwołanie Kongresu. Z inicjatywą zwołania Kongresu w trybie nadzwyczajnym może wystąpić Rada Krajowa, Zarząd Główny, Krajowa Komisja Rewizyjna lub zarządy co najmniej 1/3 regionów. Kongres w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż 2 miesiące od wyrażenia zgody przez Radę Krajową, przy czym Rada Krajowa ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Po upływie tego okresu Zarząd Główny zwołuje Kongres w trybie nadzwyczajnym.
40.Zarząd Główny zwołuje Kongres w trybie nadzwyczajnym, bez zgody Rady Krajowej w przypadku konieczności:

a.         Wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia,
b.         Konieczności uzupełnienia składu Rady Krajowej o co najmniej 1/5 składu pochodzącego z wyboru,
c.         Konieczności uzupełnienia składu Krajowej Komisji Rewizyjnej o co najmniej 4/7 składu,
d. Konieczności uzupełnienia składu Krajowego Sądu Koleżeńskiego o co najmniej 5/9 składu.

41.Delegatów na Kongres w proporcji ustalonej przez Radę Krajową wybierają Zjazdy Regionalne.
42.Delegatami na Kongres zwołany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani przez zjazdy regionalne na ostatni Kongres zwołany w trybie zwyczajnym oraz członkowie Organów Krajowych Stowarzyszenia.
43.Informacje o Kongresie rozsyła delegatom oraz regionom Zarząd Główny na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym terminem Kongresu. W przypadku zwołania Kongresu w trybie nadzwyczajnym informacje powinny być rozesłane na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym Kongresem.
44.Kongres:

a.         uchwala Statut Stowarzyszenia,
b.         uchwala program i kierunki działania Stowarzyszenia,
c.         wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Stowarzyszenia;
d.         wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczących, Sekretarza FMS oraz Sekretarza do Spraw Międzynarodowych;
e.         wybiera ze swojego grona Radę Krajową, 5 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 5 członków Krajowego Sadu Koleżeńskiego.
f.          Ustala liczbę członków Rady Krajowej i liczbę Wiceprzewodniczących z zastrzeżeniem art. 48 lit. p.;
g.         uchwala swój regulamin;
h.         rozpatruje kadencyjne sprawozdania Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udziela Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
i.          podejmuje uchwałę o rozwiązaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia;
j.          rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez władze Stowarzyszenia oraz przez delegatów.

45. Posiedzenie Rady Krajowej zwołuje przewodniczący Stowarzyszenia co najmniej raz na pół roku lub zawsze na wniosek 1/3 członków Rady Krajowej.
45a. W skład Rady krajowej wchodzą:

a.         Przewodniczący Stowarzyszenia;
b.         wiceprzewodniczący Stowarzyszenia;
c.         Sekretarz Stowarzyszenia;
d.         Sekretarz do spraw Międzynarodowych Stowarzyszenia;
e.         Przewodniczący Regionów,
f.          Członkowie Rady Krajowej wybrani przez Kongres Krajowy FMS ze swojego grona.

46.Rada Krajowa:
a.         uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia stanowiące rozwinięcie programu uchwalonego przez Kongres,
b.         ustala liczbę członków Zarządu Głównego, wybiera i odwołuje członków Zarządu Głównego i Skarbnika Krajowego;
c.         zezwala na zwołanie Kongres w trybie nadzwyczajnym;
d.         uchwala kalendarz wyborczy i zasady wyboru delegatów na Kongres;
e.         ustala zasady wyboru członków rad regionalnych stosowanie do liczby członków regionu;
f.          ustala zasady polityki finansowej Stowarzyszenia,
g.         uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia,
h.         uchwala swój regulamin,
i.          zatwierdza regulaminy Zarządu Głównego, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz regionów,
j.          powołuje i odwołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji określonych zadań;
k.         zatwierdza przedstawione przez Przewodniczącego Stowarzyszenia sprawozdanie kadencyjne Zarządu Głównego i Rady Krajowej;
l.          podejmuje uchwały o wstąpieniu i występowaniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz upoważnia Zarząd Główny do występowania o członkostwo w tych organizacjach,
m.       w uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu Głównego dokooptowuje nie więcej niż pięć osób do swego składu;
n.         rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Głównego podjętych w trybie pkt. 42 Statutu,
o.         podejmuje uchwały w sprawach innych wniesionych przez Zarząd Główny lub członków Rady Krajowej;
p.         Powołuje i odwołuje, na wniosek Sekretarza do spraw Międzynarodowych, 5 członków Sekretariatu Międzynarodowego;
r.         W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia, dokooptowuje nie więcej niż 2 Wiceprzewodniczących.

47.Uchwały Rady Krajowej zapadają w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji określonych w Statucie. Uchwały.
48.Przewodniczący Stowarzyszenia:

a.         kieruje Stowarzyszeniem,
b.         reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
c.         zwołuje posiedzenia Rady Krajowej, proponuje porządek obrad oraz kieruje jej pracami;
d.         zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami;
e.         może upoważniać innych członków Zarządu Głównego do reprezentowania Stowarzyszenia w określonym zakresie;
f.          przedstawia Kongresowi kadencyjne sprawozdanie Zarządu Głównego i Rady Krajowej.
g.         W przypadku wakatu na funkcji przewodniczącego stowarzyszenia, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący krajowy wybrany przez Zarząd Główny spośród grona wiceprzewodniczących krajowych.

49.W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a.         Przewodniczący Stowarzyszenia,
b.         Wiceprzewodniczący i Sekretarz Stowarzyszenia,
c.         Sekretarz do spraw Międzynarodowych,
d.         członkowie Zarządu Głównego wybrani przez Radę Krajową ze swojego grona,
e. Skarbnik Krajowy wybrany przez Radę Krajową.

50. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący Stowarzyszenia co najmniej raz na trzy miesiące lub w przeciągu dwóch tygodni na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego.

51.Zarząd Główny:

a.         zapewnia realizację uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej;
b.         zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
c.         zwołuje Zjazd Delegatów,
d.         powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji określonych zadań;
e.         w uzasadnionych przypadkach występuje do Rady Krajowej z wnioskiem o dokooptowanie nie więcej niż pięciu osób będących co najmniej pół roku członkami Stowarzyszenia do Rady Krajowej w czasie kadencji;
f.          koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia;
g.         zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez Przewodniczącego Stowarzyszenia;
h.         opracowuje regulamin prac Zarządu Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia, Sekretarza Generalnego i Skarbnika Krajowego.
i.          podejmuje decyzje w formie uchwały w sprawach Stowarzyszenia, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

51a. 1. Sekretariat do spraw Międzynarodowych koordynuje działalność organizacji w zakresie współpracy międzynarodowej.
2.         Pracami Sekretariatu Międzynarodowego kieruje Sekretarz do spraw Międzynarodowych.
3.         W skład Sekretariatu Międzynarodowego wchodzą:

a.         Sekretarz do spraw Międzynarodowych,
b.         5 członków powołanych przez Radę Krajową

52.Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

53. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków. Wybiera ona ze swojego grona przewodniczącego.

54.Krajowa Komisja Rewizyjna:

a.         przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia Radzie Krajowej i Zarządowi Głównemu;
b.         występuje do Rady Krajowej i Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi;
c.         kieruje wnioski do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w razie stwierdzenia naruszenia Statutu;
d.         występuje na Zjeździe Delegatów z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
e.         kontroluje działalność Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, lub co najmniej 1/3 zarządów regionów;
f.          kontroluje działalność regionów z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, regionalnej komisji rewizyjnej, zarządu regionu, lub co najmniej 1/3 zarządów kół lokalnych wchodzących w skład regionu;
g.         występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Kongresu w trybie nadzwyczajnym.

55.Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
56.Szczegółowy tryb prac komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Radę Krajową.
57. W skład Krajowego Sadu Koleżeńskiego wchodzi 5 członków. Wybiera on ze swojego grona przewodniczącego.
58.Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje:
a.         odwołania od decyzji regionalnych sądów koleżeńskich,
b.         spory kompetencyjne pomiędzy władzami Stowarzyszenia,
c.         wnioski o wykładnie Statutu,
d.         wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał władz Stowarzyszenia,
e.         wnioski o stwierdzenie działalności władz Stowarzyszenia za sprzeczną ze Statutem.
59.Wszczęcie postępowania przed Krajowym Sądem Koleżeńskim następuje na
 wniosek:

a.         każdego członka lub organu Stowarzyszenia w przypadku określonym w punkcie 60 c), d),e),
b.         zainteresowanego członka lub organu w przypadku określonym w punkcie 60 a), b),

60.Krajowy Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie w przeciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego lub brał on udział w rozpatrywaniu tej sprawy w pierwszej instancji jest on wyłączony na czas postępowania z jego prac.
61.Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek i wydaje uchwałę w sprawie nie później niż na dwa miesiące od wszczęcia postępowania.
62. Uchwały Krajowego Sadu Koleżeńskiego zapadają w obecności co najmniej 4 członków.
63.Szczegółowy tryb prac sądów koleżeńskich określa regulamin uchwalony przez Krajowy Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Radę Krajową.

ROZDZIAŁ V
REGIONY

64.Organami regionu są:

a.         zjazd regionalny,
b.         rada regionalna,
c.         zarząd regionu,
d.         regionalna komisja rewizyjna,
e.         regionalny sąd koleżeński.

65.Siedzibą regionu jest miasto będące siedzibą władz samorządowych województwa, chyba, że właściwy zjazd regionalny postanowi inaczej uchwałą podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. 68.Zjazd regionalny jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 69.Zjazd regionalny w trybie zwyczajnym zwołuje zarząd regionu na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem zjazdu regionalnego.
66.Zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez zarząd regionu za zgodą rady regionalnej w celu rozpatrzenia konkretnych spraw podanych we wniosku o zwołanie zjazdu regionalnego. Z inicjatywą zwołania zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym może wystąpić Zarząd Główny, rada regionalna, zarząd regionu, regionalna komisja rewizyjna lub zarządy co najmniej 1/3 kół lokalnych wchodzących w skład regionu. Zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż 2 miesiące od wyrażenia zgody przez radę regionalną, przy czym rada regionalna ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Po upływie tego okresu zarząd regionu zwołuje zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym.
67.Zarząd regionalny zwołuje zjazd regionalny w trybie nadzwyczajnym, bez zgody rady regionalnej w przypadku

a.         konieczności wyboru przewodniczącego regionu,
b.         konieczności uzupełnienia składu rady regionalnej o co najmniej 1/5 składu pochodzącego z wyboru,
c.         konieczności uzupełnienia składu regionalnej komisji rewizyjnej o co najmniej 3/5 składu,
d.         konieczności uzupełnienia składu regionalnego sądu koleżeńskiego o co najmniej 3/5 składu,

68.      Delegatów na zjazd regionalny w proporcji ustalonej przez radę regionalną wybierają walne zebrania członków kół lokalnych.
69.      Delegatami na zjazd regionalny zwołany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani przez walne zebrania członków na ostatni zjazd regionalny zwołany w trybie zwyczajnym oraz członkowie organów regionu.
70.Informacje o zjeździe regionalnym rozsyła kołom lokalnym i delegatom zarząd regionu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zjazdu regionalnego. W przypadku zwołania zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym informacje powinny być rozesłane na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zjazdem regionalnym.
71.Zjazd regionalny:

a.         uchwala regulamin regionu,
b.         wybiera delegatów na Kongres,
c.         uchwala program i kierunki działania Stowarzyszenia w regionie,
d.         wybiera przewodniczącego regionu ze swojego grona,
e.         wybiera wiceprzewodniczących i sekretarza ze swojego grona,
f.          wybiera ze swojego grona członków rady regionalnej,

g.         Wybiera ze swojego grona 3 członków regionalnej komisji rewizyjnej oraz 3 członków regionalnego sądu koleżeńskiego,
h.         uchwala swój regulamin,
i.          rozpatruje kadencyjne sprawozdania, zarządu regionu, regionalnego sądu koleżeńskiego i regionalnej komisji rewizyjnej oraz udziela zarządowi regionu absolutorium na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej,
j.          rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez organy regionu oraz przez delegatów.
72.Członkami rady regionalnej są:

a.         członkowie wybrani przez zjazd regionalny,
b.         przewodniczący regionu,
c.         sekretarz regionu i wiceprzewodniczący regionu,
d.         przewodniczący kół lokalnych,
e.         członkowie dokooptowani zgodnie z punktem 75 j) z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa niż 1/10 członków, o których mowa ppkt. f).

73. Posiedzenia rady regionalnej zwołuje przewodniczący regionu co najmniej raz na pół roku lub zawsze na wniosek 1/3 członków rady regionalnej.
74.Rada regionalna:

a.         uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia w regionie, stanowiące rozwinięcie programu uchwalonego przez zjazd regionalny,
b.         ustala liczbę członków zarządu regionu, wybiera i odwołuje członków zarządu regionu i skarbnika regionu,
c.         zezwala na zwołanie zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym,
d.         uchwala kalendarz wyborczy i zasady wyboru delegatów na zjazd regionalny,
e.         ustala zasady polityki finansowej regionu,
f.          uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia w regionie,
g.         zatwierdza regulaminy kół lokalnych,
h.         powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji określonych zadań,
i.          zatwierdza przedstawione przez przewodniczącego regionu sprawozdanie kadencyjne zarządu regionu i rady regionalnej,
j.          na wniosek zarządu regionu dokooptowuje członków do swojego składu.
k.         podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych przez zarząd regionu lub członków rady regionalnej.

75.Uchwały rady regionalnej zapadają w obecności co najmniej połowy jej członków.
76.Przewodniczący regionu:

a.         kieruje pracami regionu,
b.         reprezentuje region,
c.         zwołuje posiedzenia rady regionalnej, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
d.         zwołuje posiedzenia zarządu regionu, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
e.         może upoważnić innych członków zarządu regionu do reprezentowania regionu w określonym zakresie,
f.          przedstawia zjazdowi regionalnemu kadencyjne sprawozdanie zarządu regionu.
g.         W przypadku wakatu na funkcji przewodniczącego regionu, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący regionu wybrany przez Zarząd Regionu spośród grona wiceprzewodniczących regionu.

77.W skład zarządu regionu wchodzą:

a.         przewodniczący regionu,
b.         wiceprzewodniczący i sekretarz regionu,
c.         członkowie wybrani przez radę regionalną ze swojego grona,
d.         skarbnik regionu

78. Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje przewodniczący regionu co najmniej raz na trzy miesiące lub zawsze na wniosek 1/3 członków Zarządu Regionu.
79. Zarząd regionu w szczególności:

a.         zapewnia realizację uchwał zjazdu regionalnego i rady regionalnej,
b.         zwołuje zjazd regionalny,
c.         zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania regionu,
d.         powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji określonych zadań,
e.         tworzy i rozwiązuje koła lokalne,
f.          w uzasadnionych przypadkach występuje do rady regionalnej z wnioskiem o dokooptowanie członków rady regionalnej w czasie swojej kadencji,
g.         koordynuje bieżącą działalność regionu,
h.         zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez przewodniczącego regionu,
i.          informuje koła lokalne o bieżącej działalności władz Stowarzyszenia.

80. Regionalna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym regionu.
81. W skład regionalnej komisji rewizyjnej wchodzi 3 członków. Wybierana ona ze swojego grona przewodniczącego.
82.Regionalna komisja rewizyjna:

a.         przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów regionu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia radzie regionalnej i zarządowi regionu,
b.         występuje do rady regionalnej i zarządu regionu z wnioskami pokontrolnymi,
c.         kieruje wnioski do regionalnego sądu koleżeńskiego w razie stwierdzenia naruszenia Statutu,
d.         występuje na zjeździe regionalnym z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi regionu,
e.         kontroluje działalność regionu z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek rady regionalnej, zarządu regionu, regionalnego sądu koleżeńskiego, lub co najmniej 1/3 zarządów kół lokalnych wchodzących w skład regionu,
f.          występuje do zarządu regionu z wnioskiem o zwołanie zjazdu regionalnego w trybie nadzwyczajnym,
g.         kontroluje działalność kół lokalnych z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek rady regionalnej, zarządu regionu, regionalnego sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej koła, zarządu koła, lub co najmniej 1/3 członków koła lokalnego. 87.Posiedzenia regionalnej komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów regionu.
83. W skład regionalnego sądu koleżeńskiego wchodzi 3 członków. Wybiera on ze swojego grona przewodniczącego.
84.Regionalny sąd koleżeński rozpatruje przypadki naruszenia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
85.Wszczęcie postępowania przed regionalnym sądem koleżeńskim następuje na wniosek każdego członka lub władz Stowarzyszenia.
86.Regionalny sąd koleżeński wszczyna postępowanie w przeciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka regionalnego sądu koleżeńskiego jest on wyłączony na czas postępowania z jego prac.
87.Regionalny sąd koleżeński rozpatruje wniosek i wydaje uchwałę w sprawie nie później niż w dwa miesiące od wszczęcia postępowania.
88.Przewodniczący regionu jest zobowiązany raz na rok przesłać Zarządowi Głównemu:

a.         sprawozdanie finansowe,
b.         aktualną listę członków wraz z informacją o stanie opłacenia składek,
c.         aktualne dane członków organów regionu,
d.         sprawozdanie z działalności regionu.

ROZDZIAŁ VI
KOŁA LOKALNE

89. Koło lokalne jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, która tworzy minimum 3 członków. W każdym powiecie może istnieć tylko jedno koło lokalne.
90. Za zgodą zarządu koła lokalnego można utworzyć gminny lub dzielnicowy oddział stowarzyszenia. Oddział stowarzyszenia tworzy minimum 3 członków z terenu jednej gminy lub dzielnicy w przypadku powiatów grodzkich. Koordynatora oddziału wyznacza zarząd koła lokalnego. Na terenie jednej gminy lub dzielnicy nie może działać więcej niż jedne oddział.
91.Powstanie koła lokalnego zatwierdza zarząd regionu na wniosek przedstawiciela osób tworzących koło lokalne zawierający:

a.         listę co najmniej 3 członków tworzących koło lokalne z podaniem ich imion, nazwisk, dat urodzenia, adresów zamieszkania, numerów telefonu i adresów mailowych,
b.         protokół zebrania założycielskiego koła lokalnego.

92.Zarząd regionu rozpatruje wniosek na najbliższym od chwili otrzymania wniosku posiedzeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zarząd regionu odmawia zatwierdzenia powstania koła lokalnego, jeżeli wniosek zawiera uchybienia formalne lub z innych uzasadnionych powodów. W takim przypadku Zarząd Regionu zwraca wniosek z wyszczególnieniem uchybień lub powodów odmowy zatwierdzenia powstania koła. Wnioskodawca ma prawo odwołania się do rady regionalnej, który podejmuje ostateczną decyzję po wysłuchaniu stron na najbliższym posiedzeniu.

93.Koło lokalne może zostać rozwiązane uchwałą zarządu regionu w przypadku:

a.         zmniejszenia się liczby członków do mniej niż 3 osób w okresie dłuższym niż 3 miesiące,
b.         stwierdzenia przez Krajowy Sąd Koleżeński o działalności koła za sprzeczną ze Statutem.

94.W przypadku określonym w punkcie 98 pozostali członkowie powinni niezwłocznie złożyć swe deklaracje członkowskie w dowolnym istniejącym kole lokalnym Stowarzyszenia. Kołu lokalnemu przysługuje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania na piśmie uchwały o rozwiązaniu odwołanie do rady regionalnej, która rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu.

95.Organami koła lokalnego są:

a.         walne zebranie członków,
b.         rada koła
c.         zarząd koła,

96.Rada koła lokalnego:

a.         uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia w powiecie,
b.         ustala liczbę członków zarządu koła lokalnego, wybiera i odwołuje członków zarządu koła lokalnego i skarbnika koła lokalnego,
c.         zezwala na zwołanie zjazdu walnego w trybie nadzwyczajnym,
d.         uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia w powiecie,
e.         powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji określonych zadań,
f.          zatwierdza przedstawione przez przewodniczącego koła sprawozdanie kadencyjne zarządu koła lokalnego i rady koła lokalnego,
g.         na wniosek zarządu koła lokalnego dokooptowuje członków do swojego składu,

97.Zarząd koła lokalnego zobowiązany jest do zwołania walnego zebrania członków koła lokalnego raz na 6 miesięcy lub zawsze na wniosek co najmniej 1/3 członków koła lokalnego. Informacje o zebraniu informuje członków koła lokalnego zarząd koła co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem.
98.Walne zebranie członków:

a.         wybiera delegatów na zjazd regionalny,
b.         wybiera przewodniczącego koła lokalnego,
c.         wybiera sekretarza i wiceprzewodniczących koła lokalnego
d.         ustala liczbę członków rady koła lokalnego,
e.         wybiera radę koła lokalnego,
f.          rozpatruje kadencyjne sprawozdania z działalności koła lokalnego oraz udziela absolutorium ustępującemu zarządowi,
g.         występuje z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
h.         podejmuje uchwały we wszystkich sprawach koła lokalnego oraz rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez organy koła lub przez członków koła,
i.          uchwala regulamin koła lokalnego,
j.          podejmuje uchwałę o rozwiązaniu koła lokalnego,
k.         ustala obowiązującą składkę członkowską dla członków koła lokalnego.

99.Uchwały walnego zebrania członków zapadają w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków koła lokalnego, z wyjątkiem uchwały, o której mowa w pkt. 105 j), która zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków koła.
100. Posiedzenia zarządu koła lokalnego zwołuje przewodniczący koła lokalnego co najmniej raz na trzy miesiące lub zawsze na wniosek co najmniej 1/3 członków zarządu koła lokalnego.

101. Rada koła.
102.Zarząd koła lokalnego w szczególności:

a.         zwołuje walne zebranie członków,
b.         zapewnia realizację uchwał walnego zebrania członków,
c.         zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania koła,
d.         informuje członków koła lokalnego o działalności koła lokalnego i organów Stowarzyszenia,
e.         organizuje działalność koła lokalnego,
f.          zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez przewodniczącego koła.
g. podejmuje decyzje w sprawach koła, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów koła.

103.Przewodniczący koła lokalnego:

a.         kieruje kołem,
b.         reprezentuje koło,
c.         zwołuje posiedzenia zarządu koła, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
d.         może upoważnić innych członków zarządu koła do reprezentowania koła w określonym zakresie,
przedstawia walnemu zebraniu członków kadencyjne sprawozdanie zarządu koła.

104. Przewodniczący koła lokalnego jest zobowiązany raz w roku przesłać zarządowi regionu:

a.         sprawozdanie finansowe,
b.         aktualną listę członków wraz z informacją o stanie opłacenia składek,
c.         aktualne dane członków organów koła,
d.         sprawozdanie z działalności koła lokalnego.

105. Kadencja organów koła lokalnego trwa dwa lata.
106. Sprawy nie objęte Statutem określa regulamin koła lokalnego. Regulamin zatwierdza Zarząd Regionalny.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

107 .Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a.         składki członkowskie,
b.         dochody z majątku,
c.         darowizny i dotacje,
d.         spadki,
e.         dochody z ofiarności publicznej,
f.          dochody z działalności gospodarczej,
g.         inne wpływy.

108 .Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Przewodniczący Stowarzyszenia i Skarbnik Krajowy działający wspólnie, bądź Sekretarz Generalny i Skarbnik Krajowy działający wspólnie. W regionach
posiadających osobowość prawną są to odpowiednio Przewodniczący Regionu i Skarbnik Regionu bądź Sekretarz Regionu i Skarbnik Regionu.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

109 .Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:

a.         Rada Krajowa,
b.         Krajowa Komisja Rewizyjna,
c.         Zarząd Główny,
d.         zarządy co najmniej 1/3 regionów.

110. Statutu i jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwalane są przez Kongres Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 delegatów.
111.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Delegatów powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Zjazd Delegatów może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
Udostępnij na Google Plus